021-66343481
گروه کالا
  محصولات
   اخبار مربوط

    سمپاشی اصولی و ایمن

    صادقی 0 دیدگاه 9 تیر 1398

    برآورد وتعیین میزان آب مورد نیاز در سمپاش جهت عملیات سمپاشی نیز خیلی مهم است.

    در سم پاش های مختلف میزان مصرف آب در هکتار متفاوت است مثلا سمپاش پشت تراکتوری بومدار حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ لیتر آب وسمپاش پشتی موتوری ۱۰۰ تا ۱۲۰ لیتر آب مصرف می نمایند.

    اگر مقدار آب استفاده شده در عملیات سمپاشی زیاد باشد سم رقیق می شود و تأثیر آن کمتر می شود و بالعکس اگر آب سمپاشی کم باشد سم غلیظ شده و به تمام مزرعه نمی رسد وحتی در قسمت های سم پاشی شده نیز ممکن است باعث گیاه سوزی شود .
    بنابراین قبل از استفاده از سمپاش در مزرعه می بایست نسبت به کالیبره کردن سمپاش اقدام کنیم.

    کالیبره کردن در سمپاشی

    کالیبره کردن یعنی اینکه سمپاش مورد استفاده ما چه مقدار آب در یک هکتار مصرف می نماید.

    نحوه عمل

    سطح کوچک وبا ابعاد مشخص زمین خالی را با استفاده از مقدار معینی آب خالص که درون سمپاش می ریزیم آب پاشی می کنیم وبدین وسیله مقدار آب مصرفی را به تناسب در یک هکتار بدست آورده وبعد مقدار توصیه شده از علفکش مورد نظر را به نسبت با مقدار آب لازم مخلوط کرده وشروع به سمپاشی می نماییم مثلاً اگر برای سمپاش پشت تراکتوری ۴۰۰ لیتری، مقدار آب لازم برای یک هکتار ۲۰۰ لیترباشد پس با یک مخزن پر (۴۰۰ لیتری ) می توان سطح ۲ هکتار را سمپاشی کرد وچنانچه اگر بخواهیم از علفکش تو فوردی استفاده کنیم که مقدار مصرف آن ۱ لیتر در هکتار است پس باید در مخزن مقدار ۲ لیتر علف کش بریزیم تا بتوانیم ۲ هکتار را سمپاشی کنیم.

    منبع: ابزار و یراق ابزارطاها

    0 دیدگاه

    نوشتن یک دیدگاه